NIKHIL MANNAN

NIKHIL MANNAN

Governor

nikhil@nssc.in

fb/nikhil
Charan Koushik

CHARAN KOUSHIK

Finance Head

charan@nssc.in
9932554385

fb/charan

PRATIKSHA GAIKWAD

Publicity Head

pratiksha@nssc.in
8421751021

fb/pratiksha
AYUSH MOHANTY

AYUSH MOHANTY

Publicity Head

ayushmohanty@nssc.in
9932392190

fb/ayush
YASH NATH

YASH NATH

Design Head

yash@nssc.in
9609758469

fb/yash
ROHAN SEWANI

ROHAN SEWANI

Events Head

rohan@nssc.in
9932299118

FB/ROHAN
ATUL KUMAR

ATUL KUMAR

Sponsorship Head

atul@nssc.in
9735931127

fb/atul
AKASH GHOLAP

AKASH GHOLAP

Events Head

akash@nssc.in
7407200889

fb/akash
AASTHA AASHU

AASTHA

Sponsorship Head

aastha@nssc.in
9472462193

fb/aastha
SOURABH SHUBHAM

SOURABH SHUBHAM

Sponsorship Head

sourabh@nssc.in
9932504585

fb/sourabh
ONKAR WAKHARE

ONKAR WAKHARE

Workshops' Head

onkar@nssc.in
7385337447

fb/onkar
SIDDHANT SINGH

SIDDHANT SINGH

Guest Lectures' Head

siddhant@nssc.in
9800353999

fb/siddhant
RAJ BANOUDHA

RAJ BANOUDHA

Web Head

raj@nssc.in
9800416888

fb/raj